CartoMagie

Eddie Poppe

CartoMagie Cartografisch Ontwerp en Advies is gespecialiseerd in het presenteren van geografische gegevens op kaarten die opvallen qua inhoud én esthetiek. CartoMagie beheerst het gehele cartografische ontwerpproces, van het verzamelen van de gegevens tot het lay-outen van de uiteindelijke kaart en het ontwikkelen van geografische applicaties. Ook geografische gegevensanalyses voert CartoMagie graag uit, gebruik makend van een geografisch informatie systeem (GIS).

Cartografisch maatwerk is de specialiteit van CartoMagie. Elke kaart wordt ontworpen met passie en uiteraard met aandacht voor doel én doelgroep, en opgeleverd als digitaal bestand dat direct geschikt is voor publicatie op websites of in folders, magazines en boeken, of voor (poster)druk.

CartoMagie ontwerpt niet alleen kaarten en geografische applicaties, maar adviseert tevens over het presenteren van complexe geografische gegevensverzamelingen én over de aantrekkingskracht van effectief kaartontwerp. Laat je inspireren door de Magie van de kaart!

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met CartoMagie!

Portfolio

Bio

Eddie Poppe

Eddie Poppe

Kaarten zijn een onuitputtelijke inspiratiebron voor Eddie. Bladerend door atlassen en vouwend door kaarten maakte hij al in zijn jonge jaren reizen naar alle uithoeken van de wereld. De interesse voor kaarten en voor de cartografie als wetenschap én als presentatiewijze voor geografische informatie fascineren Eddie tot op de dag van vandaag.

CartoMagie

Sinds juni 2011 bundelt Eddie zijn interesse en fascinatie voor kaarten en cartografie tezamen met ruim tien jaar cartografische kennis en ervaring in CartoMagie Cartografisch Ontwerp en Advies. Daarnaast blijft Eddie actief als coördinator cartografie bij de Provincie Utrecht en als recensent van cartografische en geografische werken.

Werkervaring

  • Coördinator cartografie en GIS, Provincie Utrecht.
  • Geografisch informatiespecialist, Provincie Zuid-Holland.
  • Recensent van atlassen, reisgidsen en boeken over cartografie en geografie.

Algemene voorwaarden

(bij een offerte ontvang je een pdf van deze algemene voorwaarden)

artikel 1.

Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en CartoMagie, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.4 Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze Opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

artikel 2.

Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Opdrachtnemer.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Opdrachtnemer, al dan niet in naam van Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

artikel 3.

Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer, voor rekening en risico van Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2 Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Opdrachtnemer namens Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht Opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens Opdrachtgever.

artikel 4.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het auteursrecht – toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

artikel 5.

Gebruik en licentie

5.1 Indien Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Opdrachtnemer, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

5.2 Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste 3 maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3 Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

b. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5.4 Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan licenties van kaartbeelden door derden te laten gebruiken.

artikel 6.

Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Indien Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

6.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer na een opgave van Opdrachtgever het recht de administratie van Opdrachtgever door een door Opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2 % of € 100,- afwijkt van de opgave en de afrekening door Opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van Opdrachtgever.

6.4 Indien Opdrachtnemer ook het drukwerk laat verzorgen dan is de drukker gemachtigd krachtens de eigen leveringsvoorwaarden 10 % van de oplages meer te leveren, tot een oplage van 10.000 stuks, of 5 % bij oplages boven de 10.000 exemplaren. De eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten kunnen door Opdrachtnemer ook aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 7.

Betaling

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 20 werkdagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.

7.2 Opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3 Opdrachtgever verricht de aan Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

artikel 8.

Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Indien Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Indien de overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 25 % van het resterende deel van het honorarium dat Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5 In geval van ontbinding door Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6 Indien de werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

artikel 9.

Garanties en vrijwaringen

9.1 Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

artikel 10.

Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.

c. Fouten of tekortkomingen van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

f. Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

a. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

b. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden.

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 25.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Opdrachtnemer uitkeert.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

artikel 11.

Overige bepalingen

11.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4 Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Opdrachtnemer.

CartoMagie, 3 augustus 2012

Blog

Geografische informatiebronnen voor historisch-geografisch onderzoek

Op 30 januari verzorgde Eddie voor de Historische Kring Tussen Rijn en Lek een presentatie over geografische informatiebronnen voor historisch-geografisch onderzoek.

In de presentatie legde Eddie uit wat Geographic Information Science / Systems (GIS) is en wat GIS kan betekenen voor historisch-geografisch onderzoek. Steeds meer geografische informatiebronnen zijn vrij beschikbaar via Internet. Daarnaast zijn er ook steeds meer en steeds gebruiksvriendelijkere en geavanceerdere mogelijkheden om deze gegevens te verwerken en te ontsluiten. Eén van de grootste uitdagingen die Eddie voorziet voor de Historische Kring is het integreren en ontsluiten van kaarten, teksten en foto’s en andere gegevens vanuit diverse bronnen, zoals het tijdschrift, de historische reeks, lezingen en archieven. GIS maakt het mogelijk om historische ontwikkelingen in het Kromme-Rijngebied zichtbaar maken voor iedereen met interesse in de streek!

Posterkaart van verdwenen dorpen in Nederland te bestellen

CartoMagie heeft een kaart vervaardigd van de verdwenen nederzettingen in Nederland die auteur Bert Stulp in zijn boekenserie Verdwenen dorpen in Nederland heeft beschreven. Op de kaart zijn alle steden, dorpen en gehuchten afgebeeld, inclusief de periode en de reden(en) van verdwijning – overstroming, zandoverstuiving, oorlog, industrie – infrastructuur, ontvolking, concurrentie en verplaatsing.

De ondergrond is een mix van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en basistopografie, met een schilderij van de Sint Elisabethsvloed en de dijkbreuk bij Wieldrecht als decor. Contouren van Nederland in 800 en 1500 zorgen voor een bijzonder schaduw-effect.

De kaart is een echte aanwinst voor geïnteresseerden in de geschiedenis van Nederland, en in verdwenen dorpen in het bijzonder. De kaart is uiteraard prima te combineren met de boeken uit de serie Verdwenen dorpen in Nederland.

De kaart is te bestellen als poster (A0) via info@cartomagie.nl. De kosten zijn € 20,- per exemplaar, exclusief € 6,75 verzendkosten. Vermeld bij de bestelling duidelijk naam, adres en aantal gewenste exemplaren. Betalingsgegevens volgen via de mail.